GDPR Profilresa

Personuppgiftslagen – GDPR –

Nytt regelverk från 25 maj 2018


Profilresa hanterar personuppgifter enligt den nya personuppgiftslagen (GDPR).


Profilresa är Personuppgiftsansvarig.

Vi använder uppgifterna för att kunna ge våra kunder bästa service rörande resebokningar via e-mail, sms, telefon och vanligt brev.

Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, tågbolag, hotell, bussbolag, restauranger, rederier mm) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Den rättsliga grunden är att vi ska kunna ”fullgöra ett avtal”.

Vi sparar dessa uppgifter så länge vi har avtal om resebyråtjänster med dig eller din arbetsgivare. Viss typ av uppgifter måste vi behålla i enlighet med skattelagstiftningen. Vi delar aldrig med oss av dessa personuppgifter i annat syfte än ovan. Vi kan från tid till annan använda dessa uppgifter själva i syfte att informera dig om nyheter och förändringar som påverkar vårt uppdrag att utföra resebyråtjänster.


Ansvarig för hantering av personuppgifter på Profilresa är Thierry Granieri.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att sända ett mail till info@profilresa.se.


Behandling av personuppgifter - Profilresa


Syfte:

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg som kund hos Profilresa när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund:

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.


Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.


Riktlinjer:

Vilka personuppgifter behandlar Profilresa? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.


Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:


• Namn

• Adress

• E-postadress

• Telefonnummer

• Faxnummer

• Ålder

• Födelsedatum

• Kön

• Titel

• Användarnamn

• Fotografier/passkopior

• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter

• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar inte dina personuppgifter utan samtycke. Det gör vi genom att låta dig fylla i ditt samtycke på brevet som skickas i samband med bokningen.

När du sänder in den tillbaka eller ger oss dina uppgifter via telefon eller besök ger du oss samtidigt ditt samtycke till att vi registrerar dina uppgifter i våra bokningssystem.


Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:


• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.

• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.


När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


Ansvar

Profilresa är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Dina rättigheter

Som kund hos Profilresa har du följande rättigheter:

• Du har rätt att när som helst få registerutdrag på vilka personuppgiftsbehandlingar som finns registrerade om dig hos oss.

• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

• Du har rätt att begära att Profilresa skall radera dina personuppgifter under följande förutsättningar:


– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


• Rätten att Profilresa raderar personuppgifter gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter som till exempel resenärsprofiler.

• Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.

• Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Profilresa kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

• Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.


Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du Thierry Granieri (VD profilresa) via telefon:

0733-994 463 eller via e-post thierry.granieri@telia.com


Mera info om GDPR finner du på: Datainspektionens webbplats